Friday, September 19, 2008

有關蝕桌

有時代表只拿你應該拿的份兒。寫完,我自己都覺得過份。但,現實真相是,執輸行頭慘過敗家。有得攞唔攞盡,是笨是蠢是冇發達。可以行使未必屬你的權利而不行使,可以走捷徑而不走捷徑,是你太天真囉。太多人過度行使權力,所以萬六點都仲有得跌囉。太多人走捷徑,所以世界再無正路囉。全世界都係捷徑的時候,咁捷徑仲是唔是捷徑呢。只拿應該拿的份兒變成等於蝕桌,我建議生小朋友之前要諗清楚。你一係幫佢google map到一條實在正路,一係幫佢搵到一條真正捷的捷徑,如果唔係,唔好生唔該,你話我話嘅。

No comments: