Saturday, March 25, 2006

回饋讀者

竟然有 "長期讀者" 留言,受寵若驚。
我寫野很悶,一時白話一時廣東話很多時錯字。
我很 niche ,寫頭痛寫香港沒有得賣的相機寫你們不認識的她她她。
但突然間,本星期不知怎的我很 mass 。mass 得有一點令我摸不著頭腦...

我 mass?
我可以 mass?
其實我一路都 mass?
定我突然 mass 左?

癡線 (我話我)

好0勒,既然大家鍾意睇,
不如將我過去廿四年來的生活編成百集長劇,
回饋讀者喇!
我自問哩廿四年都算得上甚為經典,
堪稱曲折離奇九曲十三彎,
齋講我見鬼0個 d 事可能已經夠你有排睇。

但,
我發覺,
我,
原來有秘密,唔公開講得....
個人0黎講冇乜所謂,但牽涉到人地,
冇得話講就講。
奧,0甘唔寫 lu ...

我係一個悶人,我 d 朋友話,同我一齊肯定爆悶。
我覺得我精神分裂,寫野一時似十五歲,一時似卅五歲,
但兩個都唔係我真實年齡。

No comments: