Thursday, June 19, 2008

潮語教室

講師: Prof C.O. Wong
日期:禽日午飯後
地點:糖廠街某便利店門外

午飯後Prof C.O. Wong行經門外放滿本週新鮮出爐娛樂周刊的某便利店,
指著周刊封面道:
你睇梅媽幾mastermind japan
- 本課終了 -
No comments: